Hľadať

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi firmou BISI plus, s.r.o., Nejedlého 20, 841 02 Bratislava, IČO: 45949514, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69139/B, bankové spojenie: SK58 7500 0000 0040 1256 8320, Československá obchodná banka, a. s. (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len "Kupujúci") ponúkaného na internetovej stránke Predávajúceho www.latkoveplienky.sk/www.nosiceasatky.sk (ďalej len "internetová stránka Predávajúceho").
1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia článku VI. "Odstúpenie od zmluvy" a článku VII. "Záruka, reklamácie" Všeobecných obchodných podmienok.
1.5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172.

II. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka"), telefonicky na tel. čísle 0911 755 999 alebo po dohode osobne v mieste podnikania Predávajúceho. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
2.2. Pred zaslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že so Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a obratom bude potvrdená elektronickou poštou (ďalej len „e-mailom“) zaslaným na adresu uvedenú Kupujúcim o prijatí objednávky.
2.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov a Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
2.4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia Predávajúceho e-mailom Kupujúcemu.

III. Cena a platobné podmienky
3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2., riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
3.2. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na poštovné a balné.
3.3. Celková kúpna cena objednávky bude navýšená o poštovné a balné nasledovne:
- spôsob doručenia: Poštou - ako list (iba objednávky do 20 Eur a do 1 kg vrátane obalu, pri prekročení hmotnosti bude tovar zaslaný kuriérom, zasielame iba 1-2krát za týždeň)
  platba prevodom:  2,40 Eur
  platba dobierkou:  3,90 Eur
- spôsob doručenia: Kuriérom (zasielame denne, okrem pondelka)
  platba prevodom:  3,90 Eur
  platba dobierkou:  4,90 Eur
- objednávky nad 100 Eur
  platba prevodom:  ZDARMA
  platba dobierkou:  1,00 Eur
Uvedené ceny platia pre zasielanie tovaru v rámci SR. Pri zasielaní tovaru do zahraničia je výška poštovného stanovená individuálne. Do zahraničia neposielame tovar na dobierku.
Pri objednávke tovaru s hmotnosťou nad 10 kg bude cena poštovného a balného navýšená dodatočne o 1,50 Eur (hmotnosť do 15 kg), o 2,50 Eur (hmotnosť do 20 kg), resp. o 3,50 Eur (hmotnosť do 30 kg).
3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúcemu bude doručená elektronicky na oznámenú emailovú adresu spolu s informáciou o vybavení objednávky.
3.5. Ak nebude celková suma kúpnej ceny vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2., má Predávajúci právo objednávku stornovať. Predávajúci je oprávnený si účtovať storno poplatok vo výške 3,90 Eur.

IV. Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky
4.1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia prijatia objednávky až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.
4.2. Kupujúci má právo stornovať objednávku v prípade, že objednávka nebola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2. do 24 hodín. V takomto prípade nie je Kupujúcemu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 3,90 Eur a všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní Predávajúcim a Predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.
4.3. Ak Kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný.
4.4. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti e-mailom na adresu obchod@latkoveplienky.sk, alebo telefonicky na tel. čísle 0911 755 999.
4.5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo zastavenia výroby tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
4.6. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká Kupujúcemu povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky Kupujúcim podľa bodu 4.2. tohto článku.
4.7. O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom.

V. Dodacie podmienky
5.1. Tovar sa doručuje prostredníctvom spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o., objednávky do 20 Eur a do 1 kg aj prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.
5.2. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar najneskôr do 3 pracovných dní (pri zasielaní prostredníctvom Slovenskej pošty do 7 pracovných dní). Tovar, ktorý nie je na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať do 10-15 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude Kupujúci informovaný. Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim e-mailom a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet Predávajúceho. Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako 3 pracovné dni informovaný e-mailom alebo telefonicky.
5.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
5.4. Ak sa Predávajúci dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere alebo na dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, Predávajúci sa zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar v mieste podnikania Predávajúceho po dobu 14 dní od odoslania potvrdenia objednávky e-mailom podľa článku II. bod 2.2. Kupujúcemu. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutím tejto lehoty sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. Prepravné náklady tovaru hradí Kupujúci.
5.5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
5.6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
5.7. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť riadne dodávaný tovar, je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu.

VI. Odstúpenie od zmluvy
6.1. V zmysle ustanovení § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo doručené v uvedenej lehote Predávajúcemu. Toto právo platí aj v prípade, ak si Kupujúci tovar objednaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru vyzdvihol osobne priamo u Predávajúceho. (formulár na odstúpenie)
6.2. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť e-mailom, písomne na adresu: BISI plus, s.r.o., Nejedlého 20, 841 02 Bratislava, alebo osobne v predajni BabyBum, Lužná 21, Bratislava.
6.3. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Vrátený tovar musí byť kompletný, nevypratý, nepoškodený, bez známok opotrebenia a používania a v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe - faktúra. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
6.4. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ Kupujúci doručí tovar, ktorý je nekompletný, použitý, vypratý, akokoľvek poškodený, opotrebovaný alebo nie je v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom, nie je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby prijaté na základe Kúpnej zmluvy a Kupujúcemu bude tovar odoslaný späť na jeho adresu. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.
6.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VII. Záruka, reklamácie
7.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
7.2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením, opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam.
7.3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale. (reklamačný formulár)
7.4. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.
7.5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 3,90 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru Kupujúcemu. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
7.6. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.
7.7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z.
7.8. V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim, alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Spracovanie a ochrana osobných údajov, autorské práva
8.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
8.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov firmy, IČO, DIČ alebo IČ DPH, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa a číslo účtu.
8.3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom uvedeným v bode 8.1. tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho obchod@latkoveplienky.sk alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
8.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely plnenia si povinností z kúpnej zmluvy (odoslanie tovaru) prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
- Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
8.5. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na žiadosť Kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy (s výnimkou údajov potrebných v súvislosti s evidenciou zrealizovaných Kúpnych zmlúv). Kupujúci si je vedomý toho, že takúto žiadosť musí predávajúcemu doručiť písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo e-mailom.
8.6. Pri registrácii má Kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo marketingových akciách od Predávajúceho.
8.7. Predávajúci v rámci svojej obchodnej činnosti môže organizovať rôzne akcie a súťaže, ktoré môžu byť spojené s výzvou na zasielanie fotografií. Zaslaním fotografie do akcie alebo súťaže účastník súhlasí s bezodplatným použitím jeho fotografie (alebo niektorej z jej častí) Predávajúcim v elektronickej alebo tlačenej podobe na reklamné a propagačné účely Predávajúceho, a to v neobmedzenom rozsahu. Autorské práva ostávajú účastníkovi akcie alebo súťaže (autorovi fotografie).

IX. Záverečné ustanovenia
9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.


posl. aktualizácia 7.11.2019

KAMENNÁ PREDAJŇA
Lužná 21 (Starý Háj), BA - Petržalka
tel: 0948 678 990 (počas otváracích hodín)
Otváracie hodiny
Pondelok: ZATVORENÉ
Utorok: 10.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Streda: 10.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Štvrtok: 10.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Piatok: 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Sobota: 10.00 - 12.00
UPOZORNENIE:
Vo štvrtok 23.1. budeme mať poobede otvorené až od 15-tej hod. Ďakujeme za pochopenie.
Hľadať