Hľadať

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi firmou BISI plus, s.r.o., Cesta na Klanec 21A, 841 03 Bratislava, IČO: 45949514, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69139/B, bankové spojenie: SK58 7500 0000 0040 1256 8320, Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len "Kupujúci") ponúkaného na internetovej stránke Predávajúceho www.latkoveplienky.sk (ďalej len "internetová stránka Predávajúceho").
1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. VOP.
1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia článku VI. "Odstúpenie od zmluvy" a článku VII. "Záruka, reklamácie".
1.5. Ak si Kupujúci prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho tovar nekúpi, ale požiada o rezerváciu na osobný odber v predajni Predávajúceho, nevzťahujú na neho body VOP súvisiace s uzavretím kúpnej zmluvy spôsobom podľa článku II. VOP. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza v týchto prípadoch až nákupom v predajni Predávajúceho.
1.6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172.


II. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka"), telefonicky na tel. čísle 0911 755 999 alebo po dohode osobne v mieste podnikania Predávajúceho. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
2.2. Pred zaslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa s VOP. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že s VOP súhlasí. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a obratom bude potvrdená elektronickou poštou (ďalej len „e-mailom“) zaslaným na adresu uvedenú Kupujúcim o prijatí objednávky.
2.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a VOP Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
2.4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia Predávajúceho e-mailom Kupujúcemu.

 
III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2., riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
3.2. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na poštovné a balné.
3.3. Celková kúpna cena objednávky bude navýšená o poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka zverejneného na stránke Predávajúceho (www.latkoveplienky.sk/postovne).
Uvedené ceny platia pre zasielanie tovaru v rámci SR a uvedených krajín. Pri zasielaní tovaru do ostatných krajín je výška poštovného stanovená individuálne. Do zahraničia neposielame tovar na dobierku.
Poštovné platí pre tovar s hmotnosťou do 10 kg, pri objednávke tovaru s hmotnosťou nad 10 kg bude poštovné stanovené individuálne a jeho výška bude pred odoslaním oznámená Kupujúcemu.
3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.Kupujúcemu bude doručená elektronicky na oznámenú emailovú adresu spolu s informáciou o vybavení objednávky.
3.5. Ak nebude celková suma kúpnej ceny vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2., má Predávajúci právo objednávku stornovať. Predávajúci je oprávnený si účtovať storno poplatok vo výške 3,90 Eur.

 
IV. Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

4.1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia prijatia objednávky až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.
4.2. Kupujúci má právo stornovať objednávku v prípade, že objednávka nebola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2. do 24 hodín. V takomto prípade nie je Kupujúcemu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 3,90 Eur a všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní Predávajúcim a Predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.
4.3. Ak Kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný.
4.4. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti e-mailom na adresu obchod@latkoveplienky.sk, alebo telefonicky na tel. čísle 0911 755 999.
4.5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo zastavenia výroby tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
4.6. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká Kupujúcemu povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky Kupujúcim podľa bodu 4.2. tohto článku.
4.7. O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom.

 
V. Dodacie podmienky

5.1. Tovar sa doručuje prostredníctvom spoločností Slovak Parcel Service, s.r.o., Packeta s.r.o. a Slovenská pošta, a. s.
5.2. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar najneskôr do 3 pracovných dní (pri zasielaní prostredníctvom Slovenskej pošty do 7 pracovných dní). Tovar, ktorý nie je na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať do 10-15 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude Kupujúci informovaný. Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim e-mailom a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet Predávajúceho. Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako 3 pracovné dni informovaný e-mailom alebo telefonicky.
5.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
5.4. Ak sa Predávajúci dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere alebo na dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, Predávajúci sa zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar v mieste podnikania Predávajúceho po dobu 14 dní od odoslania potvrdenia objednávky e-mailom podľa článku II. bod 2.2. Kupujúcemu. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutím tejto lehoty sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. Prepravné náklady tovaru hradí Kupujúci.
5.5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
5.6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
5.7. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť riadne dodávaný tovar, je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu.

 
VI. Odstúpenie od zmluvy

6.1. V zmysle ustanovení § 7a nasl. zákona č. 102/2014Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo doručené v uvedenej lehote Predávajúcemu (formulár na odstúpenie).
6.2. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť e-mailom, písomne na adresu: BISI plus, s.r.o., Cesta na Klanec 21A, 841 03 Bratislava, alebo osobne v predajni BabyBum, Lužná 21, Bratislava.
6.3. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Vrátený tovar musí byť kompletný, nevypratý, nepoškodený, bez známok opotrebenia a používania a v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe - faktúra. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
6.4. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ Kupujúci doručí tovar, ktorý je nekompletný, použitý, vypratý, akokoľvek poškodený, opotrebovaný alebo nie je v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom, nie je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby prijaté na základe Kúpnej zmluvy a Kupujúcemu bude tovar odoslaný späť na jeho adresu. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.
6.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 
VII. Záruka, reklamácie

7.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
7.2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením alebo vystavením netypickým podmienkam.
7.3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale (reklamačný formulár).
7.4. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.
7.5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 3,90 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru Kupujúcemu. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
7.6. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.
7.7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014Z.z.
7.8. V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim, alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
VIII. Spracovanie a ochrana osobných údajov, autorské práva

8.1. Predávajúcim a zároveň aj správcom osobných údajov je spoločnosť BISI plus, s.r.o., so sídlom na Cesta na Klanec 21A, 84103 Bratislava, IČO: 45949514, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69139/B, kontakt: obchod@latkoveplienky.sk.
8.2. Predávajúci vyhlasuje, že pri spracovávaní osobných údajov Kupujúceho postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).
8.3. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho na právnom základe v zmysle ustanovenia §13 ods. 1 písm. b) ZOOU výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa VOP, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru a zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem dôvodov uvedených v bode 8.5.).
Kupujúci má možnosť zvoliť si zasielanie obchodných informácií o nových produktoch alebo marketingových akciách od Predávajúceho aj pri registrácii bez zaslania objednávky Predávajúcemu.
8.4. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov firmy, IČO, DIČ alebo IČ DPH, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa a číslo účtu.
8.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s príslušnými ustanoveniami ZOOU spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely plnenia si zákonných povinností a povinností z kúpnej zmluvy prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
- účtovníctvo: 3R, spol. s r.o.
- doprava: Slovak Parcel Service, s.r.o., Neoship s.r.o., Packeta s.r.o., Slovenská pošta, a.s.
- rezervačný systém: SimplyBook.me ltd
8.6. Predávajúci spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na žiadosť Kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy (s výnimkou údajov potrebných v súvislosti s evidenciou zrealizovaných Kúpnych zmlúv). Kupujúci si je vedomý toho, že takúto žiadosť musí predávajúcemu doručiť písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo e-mailom na adresu Predávajúceho.
Obchodné oznámenia môžu byť zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu Kupujúcim. Kupujúci má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení, na základe ktorej Predávajúci okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
8.8. Predávajúci v rámci svojej obchodnej činnosti môže organizovať rôzne akcie a súťaže, ktoré môžu byť spojené s výzvou na zasielanie fotografií. Zaslaním fotografie do akcie alebo súťaže účastník súhlasí s bezodplatným použitím jeho fotografie (alebo niektorej z jej častí) Predávajúcim v elektronickej alebo tlačenej podobe na reklamné a propagačné účely Predávajúceho, a to v neobmedzenom rozsahu. Autorské práva ostávajú účastníkovi akcie alebo súťaže (autorovi fotografie).


IX. Rezervácia termínu prostredníctvom rezervačného systému SimplyBook

9.1. SimplyBook.me je systém umožňujúci zákazníkovi rezervovať si termín online. Správcom údajov je spoločnosť BISI plus, s.r.o., ktorá sa pri spracovávaní údajov riadi pravidlami spracovania a ochrany osobných údajov (bod VIII.).


X. Cookies

10.1. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie produktov a služieb využíva Predávajúci súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači s údajmi o návštevách webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe súhlasu s používaním príslušných cookies.
10.2. Údaje získané prostredníctvom cookies spracováva Predávajúci po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tzn. po dobu, kedy je ukladanie cookies povolené v prehliadači Kupujúceho, prípadne do doby vznesenia námietky proti spracovaniu údajov Kupujúceho za týmto účelom.
10.3. Na cielenie reklamných kampaní využíva Predávajúci služby spoločností Google a Facebook.


XI. Záverečné ustanovenia

11.1. VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
11.2. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
11.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie VOP.posl. aktualizácia: 8.12.2021

Lužná 21 - Starý Háj, BA - Petržalka (MAPA)
zaparkovať môžete na park. mieste č. 62
tel.: 0948 678 990 (počas otváracích hodín)
Pondelok: ZATVORENÉ
Utorok: 10.00 - 12.00
Streda: 16.00 - 18.00
Štvrtok: 16.00 - 18.00
Piatok: ZATVORENÉ
Hľadať